Przejdź do głównej treści

Pełnomocnik Rektora UJ. ds bezpieczeństwa studentów i doktorantów


mgr Katarzyna Jurzak

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Reprezentuje Uniwersytet Jagielloński w międzynarodowych sieciach – m.in.: The Association of University Chief Security Officers (AUCSO), UniTown. Współpracuje z zespołem AEM Coimbra Group jako ekspertka zaangażowana w projekt opracowania przewodnika na temat procedur zapewniania bezpieczeństwa w mobilności. Od 2012 roku koordynuje na Uniwersytecie Jagiellońskim Międzynarodową Kampanię “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy”. Brała udział w licznych międzynarodowych stażach i wizytach studyjnych w europejskich uniwersytetach – m.in. University of Salford, Glasgow University, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Radboud University (Nijmegen), Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), Universiteit Gent.

Od 2014 roku członkini miejsko-uniwersyteckiego zespołu zajmującego się współpracą na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie. Koordynatorka prac Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” (2017). Koordynatorka ds. współpracy ze szkołami wyższymi w programie „Bezpieczny Kraków 2018-2020”.

Brała udział w licznych projektach badawczych:

 • członek zespołu „Bezpieczeństwo studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim” (2012), grant dl młodych naukowców (K/DSC/000419), Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • członek zespołu „Koordynacja lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości” (2010-2014), grant NCBiR (3694/B/TOO/2010/39), Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Project manager międzynarodowego grantu “Just and Safe Cities for All: Local actions to prevent and combat racism and all forms of intolerance” (2015-2017), współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6673),
 • reprezentacja UJ w Governing Board „GENERA Gender Equality Network in the European Research Area” (H2020-GERI-2014-1 project ID: 665637).

Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Bezpieczeństwo studentów szkół wyższych z perspektywy polityki prawa”. Jest współautorką książki "Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni - Teoria. Badania. Praktyka" (red. Janina Czapska), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. Prelegentka na licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Autorka i współautorka artykułów, referatów i posterów naukowych poświęconych prewencji kryminalnej (w szczególności CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design), zapewnianiu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, nauce o policji, bezpieczeństwu studentów szkół wyższych. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów prawa i administracji z Nauki o policji oraz Socjologii prawa.

Kompetencje

Zadania Pełnomocnika

Do zadań Pełnomocnika, zgodnie z zarządzeniem nr 79 Rektora UJ z dnia 13 września 2016 r., należy:

 • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom;
 • monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz reagowanie na zgłaszane przez studentów, doktorantów i pracowników UJ zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 • przygotowywanie dla Rektora UJ propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i doktorantów;
 • udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania.

Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 września 2016 roku w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów na kadencję 2016-2020

Celem powołania Pełnomocnika jest umożliwienie wdrożenia systemowych działań ocharakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

 • przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i doktorantów;
 • promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi;
 • udzielanie wsparcia ofiarom, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

 

Pełnomocnik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • występowanie do właściwych organów UJ z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów i doktorantów;
 • opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących reagowania na zaistniałe przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i doktorantów;
 • opracowanie procedur reagowania na zdarzenia stanowiące naruszenie wolności seksualnej studentów i doktorantów (w tym przypadki molestowania seksualnego) oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć;
 • organizowanie zajęć dla studentów dotyczących praktycznych aspektów dbałości o własne bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a także miejsc (instytucji), w których można uzyskać pomoc;
 • prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat instytucji pomocowych, materiały edukacyjne, informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z działalnością Pełnomocnika oraz umożliwiającej studentom i doktorantom poszukującym pomocy lub zgłaszającym problemy związane z bezpieczeństwem lub dyskryminacją anonimowe nawiązanie kontaktu;
 • przeprowadzanie kampanii informujących o problemach związanych z bezpieczeństwem, dyskryminacją i przemocą, w tym przemocą motywowaną uprzedzeniami, oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Pełnomocnika;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz organizowanie imprez promujących bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 • przeprowadzanie cyklicznych badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz poczucia dyskryminacji na terenie Uczelni i domów studenckich;
 • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi UJ w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów lub doktorantów, w celu adekwatnej reakcji lub przeciwdziałania takim zdarzeniom;
 • współdziałanie z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ – w sprawach kwalifikujących się do mediacji oraz Studencką Poradnią Prawną UJ – w sprawach wymagających konsultacji prawnych;
 • nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (w tym zpartnerami zagranicznymi) odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 • nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Akta prawne

Przepisy UJ

zarządzenie nr 79 z 13 września 2016 r. w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów na kadencję 2016-2020

zarządzenie nr 37 z 31 marca 2011 r. o powołaniu i ustaleniu zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów (aktualne do dnia 31 sierpnia 2016 r.)

zarządzenie nr 95 z 2 października 2012 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego

wzór zawiadomienia o wezwaniu policji na teren uczelni (.doc)

wzór zawiadomienia o wezwaniu policji na teren uczelni (.pdf)

Współpraca z policją

porozumienie z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego

zarządzenie nr 95 z 2 października 2012 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego

wzór zawiadomienia o wezwaniu policji na teren uczelni (.doc)

wzór zawiadomienia o wezwaniu policji na teren uczelni (.pdf)

Jak wezwać policję na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Skorzystaj ze wskazówek zawartych w zakładce procedury: 

W jakich sprawach mogę się zgłosić do Pełnomocnika?

Możesz się zwrócić do Pełnomocnika we wszystkich sprawach dotyczących Twojego bezpieczeństwa osobistego na uczelni (także w akademikach) i jej najbliższej okolicy. 

Przykładowe sprawy: 

 • Masz pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo na uczelni.
 • Chciałabyś/ chciałbyś zorganizować akcję promującą bezpieczeństwo.
 • Uważasz, że niektóre miejsca na terenie uniwersytetu (akademika) i w jego najbliższej okolicy stwarzają zagrożenie dla osób, które z nich korzystają (np. słabo oświetlone, źle oznakowane czy miejsca, gdzie studenci bywają „zaczepiani").
 • Ktoś ukradł Twoje rzeczy w akademiku, czytelni, na zajęciach itd.
 • Z powodu Twojej narodowości, przynależności etnicznej, orientacji seksualnej, płci, niepełnosprawności, światopoglądu, wyznawanej religii itd. padasz na uczelni ofiarą zaczepek słownych lub fizycznych, ataków, wyzwisk itd.
 • Osoba związana z uczelnią (koleżanka/ kolega ze studiów, osoba prowadząca zajęcia albo inny pracownik uczelni) zachowuje się w stosunku do Ciebie w sposób, który odbierasz jako natarczywy (np. robi seksualne aluzje, narzuca Ci się, wysyła niechciane wiadomości w szczególności o podłożu seksualnym, dopuszcza się molestowania seksualnego w innej formie).

Dyżury odbywają się w warunkach zapewniających poufność. Zgłoszenie się do Pełnomocnika nie musi się wiązać z podjęciem dalaszych formalnych kroków. Sposób działania jest każdorazowo ustalany z zainteresowaną osobą.

Jak wygląda procedura zgłoszenia sprawy Pełnomocnikowi? Czy zawsze wymagana jest forma pisemna?

W większości spraw możesz się zwrócić o pomoc pisząc na adres bezpieczny.student@uj.edu.pl. Jeśli wolisz porozmawiać, możesz uzgodnić termin spotkania telefonicznie lub e-mailem.

Jesli wolisz przygotować pismo (skargę, wniosek, zapytanie), możesz je wysłać pocztą na adres: 

mgr Katarzyna Jurzak
Uniwersytet Jagielloński
Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków 

bądź złożyć w Dzienniku Podawczym (pokój 11 na parterze Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24).

Jak postępować w sytuacjach trudnych z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu?

Kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu może sprawiać trudności. Z jednej strony należy mieć na względzie stereotyp, według którego osoby doświadczające problemów emocjonalnych są niebezpieczne dla otoczenia, z drugiej nie można bagatelizować sytuacji, w których ich zachowanie może stanowić zagrożenie dla nich samych lub dla innych osób. Wskazówki, jak zachować się w takich trudnych sytuacjach zostały zamieszczone na stronie Stacji Konstelacja.

W przypadkach w oczywisty sposób zagrażających bezpieczeństwu, należy powiadamiać policję pod numerem telefonu 12/ 615-29-08 (numer dyżurnego KMP w Krakowie) lub 112.

Takie przypadki to m. in:

 • zachowania agresywne – słowne i fizyczne, np.: groźby pozbawienia życia lub zdrowia, groźby użycia przemocy; rozbijanie/ rozrzucanie przedmiotów, niszczenie pomieszczeń/ ich wyposażenia; fizyczne atakowanie siebie lub innych osób, używanie przemocy – np. bicie, kopanie, popychanie, szarpanie, używanie niebezpiecznych przedmiotów (noża, pałki etc.) lub grożenie ich użyciem,
 • próba samobójcza,
 • zabarykadowanie się w pomieszczeniu,
 • otrzymywanie listów, e-maili, telefonów zawierających groźby (np. pozbawienia życia, zdrowia, użycia przemocy).

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w przypadkach nagłych mogących prowadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia należy powiadomić pogotowie ratunkowe (999, 112).

W sytuacjach niejednoznacznych wskazany jest kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krakowie (tel. 12 421 92 82).

Podobne jednostki w Polsce i na świecie

Uczelnie krakowskie

Akademia Wychowania Fizycznego im. A. Czecha:

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu - mgr Dorota Stanecka-Kraj

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego:

Pełnomocnik Kanclerza ds. bezpieczeństwa - mgr Andrzej Skowroński

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 

Akademicki Punkt Pomocy Psychopedagogicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa - dr Mariusz Rozwadowski

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie:

Kierownik Działu Straży UR - mgr inż Rafał Ludwikowski

Pozostałe polskie uczelnie

Uniwersytet Warszawski:

Uczelnie zagraniczne

Radboud University Nijmegen (Holandia):

Social media