Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19)

Aktualne informacje dotyczące koronawirusa można znaleźć na stronach:

 

Dostępne są również:

 

Data ostatniej aktualizacji poniższych informacji: 4 sierpnia 2020 r. (uwzględnia zmiany organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021)

 

Zawieszenie kształcenia na UJ

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 405), § 1 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 511) oraz rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. z 2020, poz. 741) w okresie od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r.:

 • ograniczono funkcjonowanie UJ przez zawieszenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych oraz w innych formach;
 • zawieszono kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć.

Na podstawie § 1 ust. 2 ww. rozporządzeń "w okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 maja 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 911) w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.:

 • ograniczono funkcjonowanie UJ przez zawieszenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych, w innych formach;
 • zawieszono kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć

− w siedzibach lub filiach uczelni lub innych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów.

Na podstawie § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia w okresie zawieszenia kształcenia:

 • uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów mogą prowadzić w ich siedzibach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Decyzje w tym zakresie podejmuje rektor (lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów), określając "warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział".

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 2 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń:

 • zawiesza się kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów;
 • zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • prowadzenie badań naukowych powinno odbywać się w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy;
 • Dziekan/dyrektor/kierownik poza- i międzywydziałowej jednostki organizacyjnej UJ po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ/przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, a w przypadku doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ, może wyrazić zgodę na organizację zajęć laboratoryjnych i zajęć o charakterze praktycznym w siedzibie Uczelni.

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z komunikatem nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 r. ws. organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum) kształcenie prowadzone będzie, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej form:

 1. kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego (S) – "studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr i co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie";
 2. kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs) – "organizacja zajęć nie wymusza uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr";
 3. kształcenia zdalnego (Z).

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach oraz kierunkach, poziomach (stopniach) i formach (trybach) studiów (wraz z podziałem na lata studiów) określa załącznik do komunikatu.

"Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021".

"W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego".


Zgodnie z komunikatem nr 17 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 29 lipca 2020 r. ws. organizacji kształcenia doktorantów w roku akademickim 2020/2021 w związku z COVID-19:

 • zajęcia w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich są prowadzone zdalnie;
 • zajęcia w formie stacjonarnej mogą być organizowane jedynie w przypadkach, gdy nie mogą być zrealizowane zdalnie (w takiej sytuacji zajęcia w formie stacjonarnej powinny być, co do zasady, organizowane w blokach);
 • "sposób prowadzenia badań w siedzibie Uczelni doktorant ustala indywidualnie z promotorem lub opiekunem naukowym".

"Dyrektor szkoły doktorskiej/kierownik studiów doktoranckich, w uzgodnieniu z kierownikami jednostek i na warunkach obowiązujących w tych jednostkach, przygotowuje wykaz zajęć z uwzględnieniem formy ich prowadzenia i podaje go do wiadomości doktorantów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze."

Dostosowanie zajęć do formy zdalnej (kształcenie na odległość)

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 405), § 1 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 511) oraz rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. z 2020, poz. 741) w okresie od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. "zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia".

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 maja 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 911) w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. zajęcia prowadzone są "z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia".

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 30 Rektora UJ z 17 marca 2020 roku ws. zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 "prowadzący zajęcia [...] zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej".

Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. zarządzenia rekomenduje się następujące zdalne formy prowadzenia zajęć:

 1. platforma e-learningowa Pegaz;
 2. Office365 (w szczególności MS Teams).

Ww. zarządzenie dopuszcza również inne zdalne formy prowadzenia zajęć ("pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów przez odbiorców"; § 1 ust. 3 zarządzenia) oraz przewiduje szereg rozwiązań w zakresie wyboru formy, ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć oraz informowania uczestników o zasadach prowadzenia zajęć.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 3 ww. zarządzenia "dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze studentami, doktorantami i słuchaczami".

Zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe w formie zdalnej

Zgodnie z art. 76a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.) uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku ws. zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 30 września 2020 r. dopuszcza się przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów w sposób zdalny (tj. poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację), jak również - w porozumieniu ze studentem - organizację egzaminu dyplomowego w ww. sposób.

Zgodnie z § 1 ust. 6 ww. zarządzenia rekomenduje się następujące zdalne formy przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych:

 • platforma e-learningowa Pegaz (wraz z systemem BigBlueButton);
 • Office365 (w szczególności MS Teams).

Zgodnie z § 1 ust. 8 ww. zarządzenia "w przypadku adaptacji egzaminu lub zaliczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami należy stosować technologie informatyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z rekomendacjami Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ (DON UJ)".

Zgodnie z § 2 ww. zarządzenia "dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie", przy czym wprowadzenie zmian wymaga akceptacji dziekana po uzyskaniu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ, a zmiany te oraz informacje o terminach egzaminów i zaliczeń przekazywane są niezwłocznie studentom, jednak nie później niż na miesiąc przed pierwszym egzaminem lub zaliczeniem z danego przedmiotu (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ/przewodniczącego Samorządu Studentów UJ termin, ten może ulec skróceniu).

Zgodnie z § 3 ww. zarządzenia "w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl".

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych określa załącznik do ww. zarządzenia.

Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2019/2020 określoną w aktach wewnętrznych uczelni.

Zgodnie z § 3a ust. 1 zarządzenia nr 124 Rektora UJ z 6 grudnia 2017 roku ws. organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.) w przypadku braku możliwości realizacji zajęć i organizacji sesji egzaminacyjnej w przewidzianych terminach z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu UJ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dziekan wydziału może:

 1. przedłużyć termin letniej sesji egzaminacyjnej, jednak nie dłużej niż do 15 sierpnia 2020 r.;
 2. zadecydować o odbywaniu się zajęć dydaktycznych w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej.

Zgodnie z § 3a ust. 2 ww. zarządzenia w przypadku wprowadzenia zmian dziekan wydziału "po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów ustala harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych kierunków studiów lub dla wydziału i niezwłocznie ogłasza go na stronie internetowej wydziału".

Zmiany w regulaminie studiów

Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 uchwały nr 25/IV/2019 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 2019 r. - Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na:

 • wpis na kolejny rok studiów (wpis warunkowy) w przypadku uzyskania w roku akademickim 2019/2020 co najmniej 30 punktów ECTS;
 • powtarzanie ostatniego roku studiów realizowanego w roku akademickim 2019/2020 w przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów lub niespełnienia innych warunków zaliczenia ostatniego roku studiów, co nie pozbawia studenta możliwości dalszego ubiegania się o powtarzanie roku studiów na podstawie dotychczasowych przepisów;

- wyłącznie, "gdy brak możliwości uzyskania liczby punktów ECTS lub spełnienia innych warunków koniecznych do zaliczenia realizowanego w roku akademickim 2019/2020 roku studiów wynika z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Zgodnie z ust. 3 ww. uchwały "w takim wypadku nie pobiera się również opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz za różnice programowe".

Zgodnie z ust. 4 ww. uchwały przepisy § 43 ust. 1-3 obowiązują wyłącznie w roku akademickim 2020/2021.


Zgodnie z § 42a uchwały nr 25/IV/2019 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 2019 r. - Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich "w przypadku, gdy z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie było możliwości zrealizowania efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu dziekan może przenieść obowiązki dotyczące realizacji i zaliczenia danego przedmiotu wynikające z programu studiów na kolejny rok akademicki".

W przypadku, o którym mowa powyżej:

 • "liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2019/2020 ulega pomniejszeniu o liczbę punktów ECTS przypisaną do przedmiotu, którego obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na kolejny rok akademicki.
 • Studenci kierunku objętego zmianą zobowiązani są do zaliczenia tego przedmiotu do końca roku akademickiego 2020/2021.
 • Liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia roku studiów realizowanego w roku akademickim 2020/2021 ulega powiększeniu o liczbę punktów ECTS przypisaną do przedmiotu, którego obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na ten rok."

Nadzwyczajny tryb pracy UJ

Na podstawie § 1a rozporządzenia MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 405), § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 511) oraz rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. z 2020, poz. 741) w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 511) oraz rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. z 2020, poz. 741) w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. "organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podejmują wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej".

Na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 maja 2020 r. ws.  czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 911) "kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów".


Na podstawie § 1 ust. 4 zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku ws. wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy UJ praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 5 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń uchyla się zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 r. ws. wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy UJ, a tym samym wskazane powyżej ograniczenia.

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń od 25 maja 2020 r. "przywraca się sposób świadczenia pracy przez pracowników wszystkich jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ oraz administracji wydziałów, poza- i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych UJ zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy (m.in. zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy oraz zapewnienie każdej osobie zatrudnionej – niezależnie od podstawy zatrudnienia – środków do dezynfekcji rąk)".


Na podstawie komunikatu nr 8 Kanclerza UJ z 11 marca 2020 roku ws. organizacji pracy w UJ w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ praca na UJ odbywa się obecnie m.in. w sposób następujący:

 • bezpośrednie kontakty pracowników w pracy powinny zostać ograniczone do minimum;
 • zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych w formie papierowej;
 • zaleca się, aby w miarę możliwości we wszystkich obiektach UJ pozostawić otwarte jedynie jedno wejście główne, które umożliwia monitorowanie osób wchodzących do obiektu.

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Na podstawie art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Na podstawie § 45a rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. ws. studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Na podstawie § 10a rozporządzenia MNiSW z dnia 21 września 2018 r. ws. dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 1837):

 • "legitymacje doktoranta, których ważność skończyła się w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 11 marca 2020 r. i nie została potwierdzona przed dniem 12 marca 2020 r., są ważne do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności";
 • natomiast "legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności".

Przedłużenie terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 16 marca 2020 r. ws. przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na UJ "terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku".

Na podstawie § 1 ust. 2 ww. zarządzenia terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne "mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia".

Na podstawie § 4 ust. 4 zarządzenia nr 32 Rektora UJ z 31 marca 2020 r. ws. szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w brzmieniu ustalonym przez zarządzenie nr 57 Rektora UJ z 8 czerwca 2020 r. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. "odstępuje się od naliczania odsetek za opóźnienie od opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich lub Domu Doktoranta UJ, z wyłączeniem domów studenckich UJ CM".

Pomoc materialna, kredyty studenckie, Fundusz wsparcia

Zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię.

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) do wniosków o stypendium socjalne nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku dołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi nie stosuje się ograniczenia, że świadczenia te przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 zawiesza się spłatę kredytu studenckiego na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 51b ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomogę przyznaje rektor, nie komisja stypendialna. 

Na podstawie § 27a zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. ws. Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów UJ studenci i doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę w związku ze znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z § 27a ust. 1 i 2 ww. zarządzenia wniosek o zapomogę składa się wyłącznie w drodze elektronicznej za pomocą systemu USOSweb.

Na podstawie zarządzenia nr 49 Rektora UJ z 18 maja 2020 r. ws. Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 utworzono specjalny Fundusz, z którego wypłacane są zapomogi dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej związanej z pandemią COVID-19. Dokładne zasady otrzymywania wsparcia określa Regulamin Funduszu (więcej informacji dostępnych jest na tej stronie).

Więcej informacji o pomocy materialnej na UJ można znaleźć na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

Odwołanie imprez i wydarzeń Aktualizacja: 4.08.2020

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ odwołano wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez UJ.

Aktualna lista odwołanych wydarzeń znajduje się pod tym adresem.

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń utrzymano w mocy ograniczenia, o których mowa powyżej.

Uwaga: W związku z wydaniem zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń oraz zarządzenia nr 79 Rektora UJ z 20 lipca 2020 r. zmieniającego ww. zarządzenie, wstrzymano na Uniwersytecie organizację wszelkich imprez o charakterze otwartym z wyjątkiem imprez online. Zorganizowanie innych imprez wymaga zgody Rektora UJ "poprzedzonej umotywowanym wnioskiem, który uwzględniać będzie opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, odpowiedniego dla aktualnego stanu zagrożenia zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa określających zasady działania w czasie epidemii".

Wstrzymanie wyjazdów, przyjazdów gości, udziału w konferencjach

Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 r. ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ:

 • wstrzymano do odwołania wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne pracowników, doktorantów oraz studentów UJ;
 • wstrzymano do odwołania udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ;
 • wyjazdy służbowe krajowe ograniczono do bezwzględnie koniecznych;
 • wstrzymano przyjazdy do UJ gości zagranicznych.

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń utrzymano w mocy ograniczenia, o których mowa powyżej.

Na podstawie § 1 ust. 2-4 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń w brzmieniu ustalonym przez zarządzenie nr 61 Rektora UJ z 19 czerwca 2020 r.:

 • dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych oraz krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych (wyjazdy te "możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny i mogą odbywać się wyłącznie z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych");
 • przywraca się możliwość przyjazdów na UJ gości zagranicznych "z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych".

Zmiany w funkcjonowaniu domów studenckich

Na podstawie § 1 ust. 5 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 r. ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ:

 • wstrzymano zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich;
 • w domach studenckich wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 5 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń uchyla się zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 r. ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ, a tym samym wskazane powyżej ograniczenia.


Na podstawie § 4 zarządzenia nr 32 Rektora UJ z 31 marca 2020 r. ws. szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzenia zmieniającego wprowadzono szczególne regulacje związane z przypadkami opuszczenia domów studenckich lub Domu Doktoranta UJ bez wykwaterowania bez zamiaru powrotu przed przywróceniem normalnego trybu pracy na UJ.

Zamknięcie Biblioteki Jagiellońskiej, innych bibliotek UJ oraz Archiwum UJ

Zgodnie z komunikatem dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, oraz dyrektora Archiwum UJ, prof. dr. hab. Krzysztofa Ożoga:

 • Biblioteka Jagiellońska, biblioteki systemu bibliotecznego UJ oraz Archiwum UJ zostają zamknięte od 12 marca do 15 maja 2020 r.;
 • terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane;
 • opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane;
 • możliwość składania zamówień została zablokowana;
 • realizacja rezerwacji książek nastąpi po otwarciu bibliotek.
 • wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny UJ są odwołane.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia udostępnianie niezbędnych zbiorów w postaci elektronicznej (skanów):

 • możliwość ta dotyczy wyłącznie osób kończących studia pierwszego, drugiego bądź trzeciego stopnia (dla których termin złożenia pracy upływa 30 września 2020 r.), które ze względu na zamknięcie bibliotek, a tym samym brak możliwości dostępu do koniecznych materiałów, napotykają utrudnienia w ukończeniu prac;
 • zamówienia będą realizowane w miarę możliwości kadrowych i technicznych;
 • aby złożyć zamówienie, promotor pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej wysyła zamówienie do Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów BJ (na adres mailowy: oinka@uj.edu.pl), podając imię i nazwisko studenta oraz tytuł/tytuły potrzebnych mu pozycji i zakres stron do skanowania;
 • usługa świadczona jest bezpłatnie, z zachowaniem praw autorskich;
 • Biblioteka Jagiellońska prowadzi dokładny rejestr wszystkich złożonych zamówień.

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń otwiera się dla osób niebędących pracownikami UJ Bibliotekę Jagiellońską oraz Archiwum UJ. Na podstawie § 3 ust. 2 ww. zarządzenia "szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek, uwzględniające aktualny stan zagrożenia dla zdrowia osób w nich przebywających oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady działania w czasie trwania epidemii określa dyrektor każdej jednostki".

Uwaga: Zgodnie z komunikatem dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, oraz dyrektora Archiwum UJ, prof. dr. hab. Krzysztofa Ożoga, Biblioteka Jagiellońska zostaje zamknięta.

Uwaga: Zgodnie z komunikatem dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, Biblioteka Jagiellońska zostaje w ograniczonym zakresie otwarta od 20 maja 2020 r. i funkcjonować będzie na specjalnych zasadach określonych w tym komunikacie.

Uwaga: Zgodnie z komunikatem Biblioteki Jagiellońskiej czytelnie w Bibliotece Jagiellońskiej zostają w ograniczonym zakresie otwarte od 18 czerwca 2020 r. i funkcjonować będą na specjalnych zasadach określonych w tym komunikacie.

Zamknięcie Muzeum UJ (Collegium Maius), Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego

Na podstawie § 1 ust. 4 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 r. ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ wszystkie ekspozycje Muzeum UJ – Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego pozostają do odwołania zamknięte dla zwiedzających.

Zmiany obowiązujące od 25 maja 2020 r.: Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. ws. zasad funkcjonowania UJ od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz uchylenia innych zarządzeń przywraca się dla zwiedzających ekspozycje Muzeum UJ – Collegium Maius, Muzeum Farmacji oraz otwiera się dla osób niebędących pracownikami UJ Ogród Botaniczny. Na podstawie § 3 ust. 2 ww. zarządzenia "szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek, uwzględniające aktualny stan zagrożenia dla zdrowia osób w nich przebywających oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady działania w czasie trwania epidemii określa dyrektor każdej jednostki".

Znajdź nas również