Przejdź do głównej treści

SOWA (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji)

Jeśli jesteś w kryzysie, masz problemy emocjonalne lub cierpisz psychicznie możesz skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji "SOWA". To wspólny projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie skierowany do studentek, studentów, doktoratenk i doktorantów UJ. W ośrodku można porozmawiać z osobą dyżurująca o trudnościach w obszarze zdrowia psychicznego niekorzystnie wpływających na studia, pracę czy życie prywatne. Można także uczestniczyć w tematycznych grupach wsparcia

SOWA udziela porad i świadczy pomoc bezpłatnie dla wszystkich studentek, studentów, doktorantek i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeśli wolisz poszukać wsparcia poza Uniwersytetem Jagiellońskim, sprawdź poniższe informacje na temat pomocy psychologicznej w ramach NFZ oraz listę instytucji oferujących bezpłatne wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne w Krakowie.

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna w ramach refundacji NFZ

Osoby studiujące mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej na ogólnych zasadach (obowiązek ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia). Aktualne informacje o dokumentach stanowiących dowód ubezpieczenia oraz prawach pacjenta można znaleźć na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Bez skierowania można skorzystać z pomocy:

 • lekarza psychiatry
 • udzielanej w poradniach dla osób zakażonych wirusem HIV
 • udzielanej w poradniach dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego. 

UWAGA! Jeśli chcesz skorzystać z pomocy psychologa w ramach NFZ, musisz posiadać ważne skierowanie.

Więcej informacji na temat zasad opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień finansowanych z NFZ.

 • W przypadkach nagłych pomocy udzielają Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
 • Zespoły Ratownictwa Medycznego (tzw. "pogotowie ratunkowe", "karetka pogotowia" - tel. 999) reagują tylko w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia.
 • Jeśli w Twojej obecności ktoś zachowuje się agresywnie, stwarzając zagrożenie dla siebie lub otoczenia, wezwij Policję (tel. 997). 

Lista ośrodków pomocy


Poszczególne placówki oferują różny zakres pomocy: diagnostykę, poradnictwo, psychoterapie indywidualne, psychoterapie grupowe, leczenie uzależnień, leczenie farmakologiczne itd. Czas oczekiwania na wizytę może się różnić w poszczególnych ośrodkach. Warto zadzwonić do wybranej placówki i zapytać o najbliższy wolny termin. Zwykle przy rejestracji potrzebny będzie dowód osobisty, dowód ubezpieczenia oraz skierowanie w przypadku korzystania z pomocy psychoterapeuty. 

Listę ośrodków udzielających wsparcia wraz z mapami dojazdu znajdziesz także na stronie projektu "Konstelacja Lwa" realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Zakład Psychoterapii

Poradnia Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
Rejestracja: (12) 633 12 03

Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Babińskiego SPZOZ Kraków

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Izba Przyjęć: (12) 652 43 21
Lekarz Dyżurny: (12) 652 43 95, (12) 652 43 23

oraz działające przy szpitalu:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel.: (12) 646 80 00

oraz działające przy szpitalu:

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

KCTU realizuje kompleksowy program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich, w tym specjalistyczne programy dla osób uzależnionych od hazardu, dla osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach Centrum działają:

Z pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej w ramach NFZ możesz także skorzystać w następujących placówkach:

Instytucje oferujące bezpłatną pomoc w Krakowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc osobom przeżywającym kryzys psychologiczny i jest czynny przez całą dobę we wszystkie dni roku (także w niedziele i święta). Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) można się zgłosić osobiście (ul. Radziwiłłowska 8b) albo skontaktować się telefonicznie: (12) 421 92 82. Korzystając z usług Ośrodka można zachować anonimowość. Pracownicy OIK mogą w razie potrzeby podjąć interwencję w terenie (w razie nagłych zdarzeń - katastrofy, zamachu samobójczego itd.).  

Ośrodek pomaga m.in.:

 • osobom żyjącym w przewlekłym stresie,
 • osobom z myślami samobójczymi albo po próbie samobójczej,
 • ofiarom zgwałcenia,
 • osobom molestowanym seksualnie,
 • osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
 • osobom, które utraciły kogoś bliskiego. 

Więcej informacji na temat Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdziesz na jego stronie internetowej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z pomocy psychologicznej oraz poradnictwa prawnego oferowanych przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem: ul. Bolesława Komorowskiego 12 (okolice Placu na Stawach), V piętro, pok. 619, tel. (12) 421 22 88, e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl.

Telefon Kryzysowy 116123

Telefon Kryzysowy 116123, czyli Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym świadczy pomoc psychologiczną w sytuacjach trudnych. 

Telefon Kryzysowy 116123 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do 22.

Telefon Zaufania w Krakowie

Telefon Zaufania (12) 413 71 33:

 • oferuje pomoc osobom z problemami psychologicznymi, społecznymi, moralnymi,
 • jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00.

Krakowski Instytut Psychoterapii

Krakowski Instytut Psychoterapii świadczy bezpłatnie usługi terapii i poradnictwa dla osób mieszkających w Krakowie. Do ośrodka można się zgłosić osobiście (ul. Ptaszyckiego 6), skontaktować się telefonicznie: (12) 682 11 50, 0 692 960 436 albo drogą elektroniczną:psychoterapia3@siemacha.org.pl. Sekretariat KIP jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. 

KIP można skorzystać z:

 • psychoterapii indywidualnej 
 • psychoterapii grupowej
 • warsztatów rozwoju osobistego (służących poprawie umiejętności psychospołecznych – asertywność, umiejętność pracy w grupie itd.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Poradnictwa MOPS

ul. Rzeźnicza 2, pok. 13 i 14
tel. (12) 430-45-45

Informację o formach pomocy udzielanej przez MOPS znajdziesz na stronie ośrodka. Lista oddziałów MOPS punktów świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne wraz z informacjami o zakresie udzielanej pomocy została zamieszczona w procedurze MOPS-4.

Ośrodek specjalizuje się w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Social media