Przejdź do głównej treści

Pomoc prawna

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego, możesz udać się po pomoc do szeregu organizacji. Wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z nieodpłatnego wsparcia Studenckiej Poradni Prawnej. Jeśli szukasz wsparcia w zakresie rozwiązania konkretnego problemu na drodze mediacji, możesz skontaktować się z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów. Obydwie wspomniane organizacje działają przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Jeśli chciałbyś poszukać pomocy poza Uniwersytetem Jagiellońskim, sprawdź instytucje z poniższej listy.

Instytucje oferujące bezpłatne wsparcie prawne w Krakowie

Klub Adwokatów przy ORA w Krakowie

ul. Sławkowska 1 (I p.)
tel. (12) 633-57-63

Z bezpłatnych porad prawnych można skorzystać w poniedziałki w godzinach od 18.00 do 20.00.

Fundacja COGNOSCO

Fundacja Cognosco - Organizacja Pożytku Publicznego pomaga osobom niezamożnym w ich problemach prawnych. Z fundacją współpracuje 20 wolontariuszy - prawników. Fundacja oferuje porady prawne na regularnych dyżurach prawników.  

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

ul. Krowoderska 11, lok. 7
tel.: (12) 633 72 23,
e-mail: porady@pomocprawna.org

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie świadczy bezpłatną pomoc prawną oraz udziela informacji cudzoziemcom:

  • ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy
  • ubiegającym się o zapewnienie ochrony w Polsce w innej formie (ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany)
  • przebywającym w ośrodkach recepcyjnych lub poza nimi,
  • przebywającym w ośrodkach detencyjnych (strzeżone ośrodki dla cudzoziemców, areszty w celu wydalenia), 
  • nie będącym obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium Polski legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  • którzy spełniają warunki wjazdu i pobytu na terytorium Polski (w szczególności posiadającym perspektywy zamieszkania w Polsce przez okres co najmniej 12 miesięcy i legitymującym się m.in. wizą w celu repatriacji, wizą w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta, wizą w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka).

Fundacja Academia Iuris

Fundacja posiada dwa punkty przymowania stron w Krakowie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Dział Poradnictwa MOPS

ul. Rzeźnicza 2, pok. 13 i 14
tel. (12) 430-45-45

Informację o formach pomocy udzielanej przez MOPS znajdziesz na stronie ośrodka. Lista oddziałów MOPS punktów świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne wraz z informacjami o zakresie udzielanej pomocy została zamieszczona w procedurze MOPS-4.

Ośrodek specjalizuje się w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie

Pomoc prawna Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów polega na:

  • udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy,
  • kierowaniu do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez Konsumenta i obowiązujące przepisy,
  • prowadzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,
  • kierowaniu spraw konsumenckich na drogę postępowania sądowego i reprezentowaniu Konsumentów przed sądami (w zależności od okoliczności sprawy i opinii radcy prawnego Biura).
Social media